حرفهای پنهانی دلم

کنار برکه‌ای بودیم در خواب / تو با جامی ربودی ماه از آب چو نوشیدیم از آن جام گوارا / تو نیلوفر شدی من اشک مهتاب

شهریور 94
1 پست
آبان 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
اسفند 91
2 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
دی 90
1 پست
آبان 90
1 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
1 پست